กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชี

กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ยกระดับภาคการเกษตรจากผู้ผลิตสู่ผู้ประกอบการ

จากคนที่ไม่มีพื้นฐานในด้านการเกษตรมาก่อน สู่การเป็นครูบัญชีอาสาที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ และมีจิตอาสาสามารถถ่ายทอดความรู้ บ่มเพาะองค์ความรู้ทางบัญชีจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้กับเกษตรกร โดยการใช้บัญชีเป็นแรงจูงใจในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆด้านการเกษตร และบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ

นายประยงค์ บุญทอง ครูบัญชีอาสา ในจังหวัดอำนาจเจริญ เริ่มเข้ามาเรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมสมัครเป็นครูบัญชีอาสาให้กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตั้งแต่ปี 2554 จนประสบความสำเร็จและเป็นต้นแบบในการทำบัญชีอย่างจริงจัง สามารถแยกแยะรายรับรายจ่าย ต้นทุน กำไร จากการประกอบอาชีพได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงสามารถบันทึกข้อมูลทางการเกษตร สู่การบริหารจักการในภาคการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อเห็นประโยชน์จากการจัดทำบัญชีแล้วจึงได้ใช้พื้นที่การทำเกษตรของตนเองเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรควบคู่ไปกับความรู้ทางด้านบัญชีให้แก่เกษตรกร ในชุมชน ความสำเร็จของครูประยงค์ บุญทองในครั้งนี้ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นต้นแบบของชุมชน จากการบันทึกบัญชีรายรับ รายจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ รวมถึงบันทึกข้อมูลการเกษตร สามารถวิเคราะห์ต้นทุนการประกอบอาชีพของตนเอง และถอดบทเรียน เพิ่มองค์ความรู้ของการประกอบอาชีพ

โดยใช้บัญชีชี้ทาง “เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย มีเงินออม” ตลอดจนสามารถนำไปวางแผนขยายผลต่อยอดบริหารจัดการภาคการเกษตร และเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรรายอื่น ๆ สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้อยู่ดี กินดี สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนต่อไป

ด้านนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งสู่ประชาชนทั่วประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการสนับสนุนองค์ความรู้ทางบัญชีสู่เกษตรกร ให้ทำบัญชีได้ใช้บัญชีเป็นในภาคครัวเรือนและภาคการเกษตร มาแล้วตั้งแต่ปี 2545 ถึงปัจจุบัน

ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านการประกอบการเกษตรให้กับเกษตรกรได้อย่างมั่นคง โดยเกษตรกรผู้มีองค์ความรู้ทางบัญชีนอกจากจะรู้รายรับ รายจ่าย รู้ตัวตนแล้ว ข้อมูล ที่ได้บันทึกจากการประกอบการทำเกษตรจะช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิต การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการตลาด รวมถึงต่อยอดพัฒนาพืชผลทางการเกษตรให้เป็นสินค้าที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคได้

โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ทางบัญชี และปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือทางบัญชีให้มีความทันสมัยใช้ง่าย ด้วยเทคโนโลยีเกิดเป็นนวัตกรรมทางบัญชี เพื่อชี้ทางสร้างเกษตรกรให้มั่นคง สู่ภาคการเกษตรที่มั่งคั่ง และอนุรักษ์ให้ทรัพยากรการเกษตรมีความยั่งยืน